kompetencje medialne nauczyciela

Kompetencje medialne nauczyciela. 22 maja br. miałem zaszczyt wystąpić jako recenzent w obronie doktorskiej p. Agnieszki Szajdy na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To ważna praca z teologii i pedagogiki mediów w Polsce.

Kompetencje medialne nauczyciela religii

Temat rozprawy doktorskiej p. Agnieszki Szajdy: Kompetencje medialne nauczycieli religii Archidiecezji Lubelskiej w świetle dokumentów Kościoła i badań własnych. To wyjątkowa praca. Oryginalne połączenie pedagogiki medialnej z teologią, a przede wszystkim zastosowanie metod ilościowych i statystyki do badania problemu kompetencji medialnych.

Profesjonalizm w korzystaniu z metod i narzędzi analitycznych, jak również pomocy informatycznych. Oryginalnym wkładem Autorki w badane zagadnienie jest projekt własnych skal pomiaru kompetencji medialnych, inspirowany Katalogiem kompetencji medialnych i informacyjnych, o którym kilka słów poniżej. Na szczególne wyróżnienie – a nie jest to często spotykana praktyka w pracach humanistycznych – zasługuje poprawność metod wnioskowania statystycznego. Poprawnie przeprowadzono testy t-studenta, analizy wariancji ANOVA i wyznaczanie współczynnika korelacji R-Pearsona. Dzięki wiedzy i umiejętności korzystania z tych narzędzi Doktorantka uzyskała poprawne wyniki, istotne statystycznie, a zatem pozwalające uogólnić dane spostrzeżenia na całą populację badanych.

kompetencje medialne nauczyciela
Kompetencje medialne nauczyciela religii. Praca zdecydowanie empiryczna

Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych

Doktorantka posłużyła się wypracowanym w Polsce Katalogiem kompetencji medialnych i informacyjnych (Fundacja Nowoczesna Polska, 2012), umiejętnie dokonała jego adaptacji na potrzeby badania, tworząc autorską skalę pomiaru. Doktorantka przedstawiła wyniki badań własnych dotyczące poziomu kompetencji nauczycieli religii archidiecezji lubelskiej. Dokonała tego wskazując na szczegółowe poziomy kompetencji, w kategoriach przyjętych w Katalogu, uwzględniając korzystanie z informacji, relacje w środowisku medialnym, język mediów, kreatywne korzystanie z mediów, etykę i wartości w mediach, bezpieczeństwo, aspekty prawne oraz ekonomiczne. Więcej o Katalogu, w jego nowej odsłonie z 2014 roku, na stronie https://edukacjamedialna.edu.pl/kompetencje/ 

Publikacje popularnonaukowe
Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, 2012. Autorka pracowała na pierwszej wersji tego opracowania

Podziękowania

Obrona tej pracy to dla mnie szczególne wydarzenie. Po pierwsze po raz pierwszy wystąpiłem w charakterze recenzenta. Po drugie po raz pierwszy miałem okazję być na KUL, i to w stulecie jego urodzin. Po trzecie z Lechosławm Hojnackim projektowaliśmy część dot. Języka we wspomnianym Katalogu w 2012 roku. Po czwarte tematem mojej habilitacji w 2013 roku były właśnie kwestie edukacji medialnej i nauczania religii.

kompetencje medialne nauczyciela
Obrona pracy doktorskiej p. Agnieszki Szajdy. Wydział Teologii KUL 22.05.2018 r. Więcej fotografii na fanpage’u Edukacja Medialna KUL

Gratulacje dla promotorów ks. dr. hab. Jarosława Woźniaka i o. dr. Mirosława Chmielewskiego CSsR (promotora pomocniczego) z Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Wydziału Teologii KUL. Przede wszystkim gratulacje dla Pani Doktor. Czekamy aż Pani praca ukaże się książką, bo już o niej rozmawiamy w środowisku pedagogów medialnych.

Ilustracje:
Jose Kevo, Teacher Orientation, Flickr CC BY-SA 2.0
KUL, Fundacja Nowoczesna Polska (c) 2018. Dozwolony użytek

Autor

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, medioznawca, prof. UKSW