Edukacja medialna prezentacja

Edukacja medialna prezentacja to główne prezentacje do moich zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Są to zarówno pomoce do wykładu Edukacja medialna, ćwiczeń ze specjalizacji edukacyjno-medialnej, seminarium dyplomowego jak i wykładów monograficznych.

Edukacja medialna prezentacja

Współczesna potrzeba i społeczna realizacja edukacji medialnej, obejmująca kształcenie formalne (w szkołach) oraz inicjatywy nieformalne (NGO’s, instytucje kultury).

Zajęcia wprowadzają we współczesną problematykę edukacji medialnej w społeczeństwie. Dostarczają podstawowych
pojęć i rozróżnień tj. kompetencja medialna, dydaktyka mediów, wychowanie do mediów. Prezentują historię oraz najnowszy
stan badań i działań politycznych zmierzających do upowszechniania edukacji medialnej (UNESCO, EU, krajowe instytucje konstytucyjne i rządowe). Dostarczają praktycznych form realizacji edukacji medialnej w rodzinie, w szkole, w organizacjach
społecznych z wykorzystaniem metodyki aktywizującej. Wskazują na rolę Kościoła w upowszechnianiu edukacji medialnej oraz na potrzebę formacji duchowej w kształceniu medialnym. Służą też projektowaniu rozwiązań dla postulowanej w środowisku obowiązkowej edukacji medialnej w szkole.

Specjalizacja edukacyjno-medialna

Ćwiczenia z dziennikarstwa i popularyzacji nauki. Dla zainteresowanych edukacją medialną.

Zajęcia dotyczące technik kreatywnych i możliwości ich zastosowania w edukacji i praktyce medialno – dziennikarskiej.

Seminarium dyplomowe

Seminarium zorientowane wokół problemów edukacji medialnej i jakościowych metod badawczych.

Wykłady monograficzne

Wykład poświęcony koncepcji teologii społeczności sieciowych i personalistycznym aspektom komunikacji internetowej.

Teologia społeczności sieciowych podejmuje nowe zagadnienia związane z obecnością użytkowników w Internecie. Przedmiotem badań będą możliwości realizacji osoby i wspólnoty w przestrzeni wirtualnej. Perspektywę teoretyczną wykładu stanowi filozofia personalizmu oraz współczesne nauczanie Kościoła o mediach (Benedykt XVI, Franciszek).

Wykład poświęcony koncepcji faith-based media literacy education i możliwościom tworzenia chrześcijańskich projektów edukacyjno-medialnych i kondycji chrześcijańskiej kultury medialnej.

Kontynuacja cyklu wykładów z zakresu analizy semiotycznej. Przedmiotem badań będą ideologie i wartości we współczesnej kulturze i ich medialne oraz filmowe reprezentacje.

Wykład jest ostatnią częścią czterech cyklu czterech wykładów monograficznych dotyczących analizy semiotycznej i analizy
mise-en-scène w badaniu współczesnych przekazów medialnych i filmowych. Poprzednie trzy dotyczyły samej metody analitycznej, jej zastosowania do badania mitów i symboli oraz stereotypów narodowych. Aktualne badania mają służyć w poznaniu i krytycznej ocenie współczesnych ideologii i wartości w przekazach medialnych. Zajęcia oparte o metodykę aktywizującą i zespołową metodologię badań jakościowych.

Edukacja medialna, pedagogika, edukacja medialna definicja, edukacja medialna program, edukacja medialna pedagogika, edukacja medialna scenariusze zajęć, edukacja medialna w przedszkolu, Piotr Drzewiecki